Yoshiba Onkyo 50 Single Power amplifier
Yoshiba Onkyo 50 Single Power amplifier